Voorwaarden – Zwolse Vioolschool

 1. Ieder seizoen van de Zwolse Vioolschool omvat 39 lesweken in 10 maanden: september tot en met eerste week van juli.
 2. De zomervakantie is gedurende 8 weken: 2e week in juli tot en met de laatste week van augustus. De eerste lesweek begint gewoonlijk in de eerste week van september. De overige vakanties worden volgens de vakantieregeling van de middelbare scholen regio Noord gevolgd.
 3. Het aantal te volgen lessen wordt aan het begin van het seizoen overeengekomen en op grond daarvan wordt het lesgeld voor het seizoen vastgesteld. Het totale bedrag van het seizoen wordt vervolgens verdeeld over 12 gelijke termijnen en van september tot en met augustus gefactureerd aan de leerling. Het lesgeld is een jaarbedrag dat jaarlijks in 12 termijnen dient te worden voldaan en waarvoor de ouders maandelijks een factuur krijgen.
 4. Het tijdstip van de les wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en kan mogelijk in de loop van het seizoen om roostertechnische redenen veranderd moeten worden.
 5. Alle lesafspraken gaan in overleg met de ouders van de leerling.
 6. De leerling komt minimaal 37 en maximaal 39 lessen overeen.
 7. Het groepslestarief van € 17,50 geldt alleen wanneer er werkelijk groepsles wordt gevolgd. Indien er door de leerling voorkeur is uitgesproken voor groepsles maar het is onmogelijk om deze leerling in een groep te plaatsen( combinatie leeftijd-niveau wijkt teveel af, leerling heeft bijzonder grote individuele aandacht nodig, er zijn geen kinderen/scholieren van hetzelfde niveau of het is roostertechnisch niet mogelijk) dan krijgt de leerling individueel les naar keuze van 20 of 25 minuten voor respectievelijk € 20,- of € 23,50. (zie tarieven)
 8. Indien het overeengekomen aantal lessen minder is dan het aantal lesweken van het seizoen mag de leerling zelf bepalen wanneer hij deze open ruimte gebruikt. Bijvoorbeeld tijdens een toetsweek,of bij ziekteverzuim. (zie ook lid 15 t/m 18)
 9. Leerlingen die zoals in lid 9 minder lessen afnemen dan het beschikbare aantal lesweken kunnen aan het eind van het seizoen alsnog lessen bijkopen om het seizoen volledig in te vullen.
 10. Volwassenen kunnen behalve wekelijks ook eens per twee weken een les afspreken op een vast tijdstip. Deze lessen worden per les contant betaald. Bij verhindering worden de lessen in overleg verzet naar een ander tijdstip in dezelfde week.
 11. Voor scholieren is het onder bepaalde omstandigheden en na overleg met de ouders mogelijk eens per twee weken les te krijgen. Dit zijn minimaal 18 en maximaal 19 lessen.
 12. Volwassenen kunnen ook volledig vrij van vaste tijdstippen de les afspreken. Deze lessen zijn altijd 45 minuten en kunnen alleen verzet worden als dat minimaal een week van tevoren wordt aangegeven. Deze lessen worden per les contant betaald.
 13. Op doordeweekse vakantiedagen zoals 2e paasdag, 2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag en Koninginnedag is er geen les en wordt door de leerling geen lesgeld betaald.
 14. Het afzeggen van de les is – indien mogelijk – minimaal 3 dagen van tevoren. Alle afzeggingen zijn telefonisch of per sms. Niet per mail. Er wordt direct een nieuwe vervangende lesafspraak gemaakt. ( zie lid 15 en 16).
 15. Indien de leerling verhinderd is de les te volgen kan een nieuwe lesafspraak gemaakt worden. Voorwaarde is dat de inhaalles in dezelfde lesweek plaatsvindt. De leerling kan indien van toepassing ook de eventuele ruimte in zijn lesovereenkomst gebruiken(zie lid 9) en de les een week overslaan.
 16. In alle gevallen anders dan onder lid 16 worden door de leerling afgezegde lessen net als normale lessen in rekening gebracht met een maximum van 8 lessen per seizoen.
 17. Een niet bezochte les zonder afbericht wordt altijd in rekening gebracht en wordt niet in lid 16 beschreven maximum meegenomen.
 18. Bij ziekte van de docent is er vanaf de tweede week van ziekte restitutie van het lesgeld indien de Zwolse Vioolschool vanaf de tweede week geen vervangende docent heeft kunnen aanbieden.
 19. Wanneer de docent de les afzegt zal de les verplaatst of vervangen worden door een andere docent zoals in lid 21. Indien dit niet mogelijk is vindt er restitutie van de betreffende les plaats.
 20. De Zwolse Vioolschool kan mogelijk de les van de leerling incidenteel verplaatsen naar een ander tijdstip in overleg met de ouders. Ook kan de les mogelijk en incidenteel door een andere docent worden gegeven. Dit wordt altijd ruim van te voren aangekondigd.
 21. Afgezegde lessen die in een vakantieperiode vallen worden niet in rekening gebracht.
 22. Indien de leerling tussentijds met de lessen stopt wordt alleen tot en met de reeds gestarte maand betaald.
 23. Betaling uitsluitend via automatische betaling dient voor de tiende van elke maand te zijn voldaan op rekeningnummer van de Zwolse Vioolschool. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de factuur.
 24. Restitutie van lesgeld door de Zwolse Vioolschool of bijbetaling van extra lessen of omzetting van groeples naar individuele les door de leerling wordt verrekend in de maand juni.